Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. Oficiální název
Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10

2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

IČ: 63832208

DOMOV MLÁDEŽE STUDETSKÁ (Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10) je školské ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních a studentům vyšších odborných škol kromě ubytování a celodenního stravování také výchovně vzdělávací činnost navazující na jejich studijní programy ve školách.

Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura zde
4. Kontaktní spojení viz Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Sídlo
Domov mládeže a školní jídelna
Studentská 10
160 00 Praha 6
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ředitelna
Studentská 10
160 00 Praha 6
kancelář hospodářky (podatelna)
Studentská 10
160 00 Praha 6

4.3 Úřední hodiny

dle domluvy denně 8:00 – 13:00 h

4.4 Telefonní čísla: viz Kontakty
4.5 Číslo faxu: x
4.6 Adresa internetové stránky:
www.dmstudentska.cz
4.7 Adresa e-podatelny: viz výše
4.8 Další elektronické adresy: viz Kontakty

5. Případné platby můžete poukázat
Číslo účtu: 2134061
kód banky: 0100
banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Česká Republika

6. IČO: 63832208

7. DIČ: DM není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty: viz Dokumenty

8.1 Rozpočet:
Základní údaje o hospodaření DM za kalendářní rok jsou uvedeny v příslušné Výroční zprávě (viz Výroční zprávy)

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává:
– ústně (osobně či telefonicky),
– písemně,
– doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:
– ústně (osobně či telefonicky) u ředitele DM
– písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat) na sídlo DM, či na uvedený mail
Domov mládeže a školní jídelna
Studentská 10
160 00 Praha 6
e-mail: reditel@dmstudentska.cz
tel.: 252 540 111

11. Opravné prostředky

Domov mládeže a školní jídelna
Studentská 10
160 00 Praha 6
e-mail: reditel@dmstudentska.cz

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do recepce nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít uvedený mail.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí.  Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře: viz Dokumenty
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy životních situací včetně potřebných formulářů lze nalézt na internetových stránkách:
Portálu veřejné správy
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Portálu hlavního města Prahy
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/index.html

14.2 Předpisy
14.1 Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.
14.2 Vydané právní předpisy: viz Nejdůležitější právní předpisy

15. Úhrada za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné   2,00
    A3 jednostranné   4,00
2. Tisk A4 černobílé   2,00
    A4 barevné 10,00
3. Kopírování na nosiče CD 20,00
4. Telekomunikační poplatky meziměstské dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky   dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři DM v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školského zařízení

15.2 Usnesení nadřízených orgánů o výši úhrad za poskytnutí informacío výši úhrad nebylo rozhodováno

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
DM nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a
16.2 Výhradní licence DM neposkytl výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz Výroční zprávy

18. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde

19. Veřejné zakázky: viz Veřejné zakázky

20. Pověřenec pro ochranu osobních údajů „GDPR“

Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech OU zpracovávány, včetně poučení o jejich právech jsou k dispozici zde, a dále v listinné podobě v Domově mládeže Studentská.

Mgr. Eva Šmídová
tel.: +420 731 609 403
e-mail: consultant@moore-czech.cz
adresa:
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

tel.: +420 777 291 068
tel.: +420 227 031 495

2018 Výsledky anonymního šetření v rámci zřizovatelem zadaného projektu – Bezpečná škola

21. Inspekční zprávy České Školní Inspekce

22. Informace o zpracovaní OÚ cookies

23. Zřizovací listina