GDPR

Ochrana osobních údajů

Příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10 (dále jen domov mládeže nebo organizace) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, také jako GDPR).

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1535468357722&uri=CELEX:32016R0679

Domov mládeže je správcem osobních údajů, které zpracovává za účelem:

 1. Zajištění výchovně-vzdělávacího působení na ubytované žáky a studenty:
  1. plnění legislativních požadavků pro školské ubytovací zařízení (školní matrika),
  2. přijímacího řízení do domova mládeže pro konkrétní školní rok,
  3. přihlašování ubytovaných žáků a studentů v domově mládeže ke školnímu stravování,
  4. evidence a průběhu výchovně-vzdělávacího působení na ubytované žáky
   a studenty.
 1. Zajištění služeb:
  1. pronájmu služebních bytů,
  2. ubytovacích a stravovacích služeb pro žáky a studenty pražských středních škol dle organizace školního roku,
  3. závodního stravování,
  4. ubytovacích služeb v období hlavních prázdnin v rámci doplňkové činnosti.
 1. Zajištění interních řídících procesů a provozu domova mládeže:
 1. pracovně-právní a mzdové agendy,
 2. evidence uchazečů o zaměstnání (např. výběrová řízení na pracovní místa zaměstnanců),
 3. evidence úrazů,
 4. poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu
  k informacím,
 5. ochrany majetku a osob,
 6. vedení účetnictví organizace,
 7. smluv a objednávek služeb,
 8. splnění legislativních požadavků zaměstnavatele (BOZP, zdravotní prohlídky zaměstnanců, další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě:

 1. právních předpisů, které se vztahují na školy a školská zařízení,
 2. plnění smluv nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu,
 3. oprávněných zájmů ochrany majetku a osob.

V některých konkrétních případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, jasně definovaný, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány nebo jsou dále uchovávány podle platných právních předpisů nebo interních předpisů organizace vydaných na základě obecně závazných platných právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, má subjekt tato práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům,
 2. právo na jejich opravu,
 3. právo na jejich výmaz,
 4. právo požádat o omezení jejich zpracování,
 5. právo vznést námitku proti jejich zpracování,
 6. právo na přenositelnost údajů,
 7. práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní adresa správce:

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10, se sídlem:

Studentská 700/10

160 00 Praha 6 – Dejvice

Telefon: 25 25 40 111 – kontakt pro styk s veřejností
Email: info@dmstudentska.cz
ID datové schránky: xg3vxec

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ukládá správci povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 tohoto nařízení a který je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence:

Mgr. Eva Šmídová
Moore Advisory CZ s.r.o
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Telefon: 731 609 403
Email: gdpr@moore-czech.cz