Vnitřní řád Domova mládeže

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE zde ke stažení

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10 (dále jen domov mládeže) je školské výchovné ubytovací zařízení, které poskytuje ubytování, celodenní stravování a výchovné působení žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol (dále jen žákům). Jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.

2. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

2.1 Žáci mají právo

 • požadovat zajištění optimálních podmínek ke studiu včetně hry na vlastní
  hudební nástroj (případně nástroj ve vlastnictví domova mládeže) s ohledem
  na ostatní spolubydlící;
 • na zajištění celodenního stravování v domově mládeže (dále jen DM);
 • používat veškeré zařízení DM určené žákům, hudební nástroje ve vlastnictví DM pak po předchozím souhlasu vychovatele;
 • předkládat návrhy ke zlepšení ustanovení vnitřního řádu a k činnosti DM;
 • požadovat základní vybavení pokoje a výměnu lůžkovin dle vyhlášky;
 • využívat nabídek DM pro volný čas, a to jak pořádané DM
  (besedy, sportovním hudební, výtvarné činnosti aj.), tak zprostředkované DM (divadlo, koncerty, výstavy, exkurze aj.), a předkládat návrhy k obohacení volnočasových aktivit;
 • po předchozím schválení skupinovým vychovatelem používat vlastní elektrické přístroje (notebook, fén). Podmínkou schválení je předložení dokladu o provedené revizi nebo záručního listu. U vlastní chladničky je další podmínkou úhrada příspěvku na el. energii;
 • na individuální výzdobu pokojů po předběžném schválení skupinovým vychovatelem a to tak, že výzdoba nenarušuje funkčnost pokoje, osobní svobodu spolubydlících a nepoškozuje výmalbu nebo nábytek;
 • v době od 6:00 do 22:00 h využívat připojení na bezdrátový internet (zpoplatnění obsahuje pouze náklady za správu sítě);
 • žádat skupinového vychovatele o vycházku, plní-li žák řádně své povinnosti a je bez studijních či výchovných problémů. Žádost posuzuje skupinový vychovatel v případě jeho nepřítomnosti pak zastupující vychovatel.

2.2 Žáci jsou povinni

 • dodržovat všechna ustanovení „VNITŘNÍHO ŘÁDU“ domova mládeže a z něho vyplývající činnosti v průběhu dne;
 • rámcově dodržovat časový program činnosti dne:

06:00 – 08:00   individuální vstávání, větrání ložnic, úklid pokojů;
06:30 – 07:45  snídaně ve školní jídelně nebo v budově U Boroviček příprava snídaně v čajové kuchyňce;
07:30 – 08:00  hlášení špatného zdravotního stavu v recepci, odchody k lékaři, důvody absence na školní výuce;
08:00 – 12:00  studijní klid, příprava na výuku, odchody do školy dle rozvrhu studentů;
12:00 – 14:50   oběd ve školní jídelně nebo příprava či ohřev stravy v čajové kuchyňce v budově U Boroviček;
14:00 – 18:00  studijní klid, organizovaný program, osobní volno, vycházky, volnočasové aktivity v budově DM nebo mimo DM;
17:30 – 19:00   večeře ve školní jídelně nebo příprava či ohřev večeře
v čajové kuchyňce v budově U Boroviček;
19:00 – 21:30  studijní klid, organizovaný program, osobní volno, vycházky, volnočasové aktivity v budově nebo mimo domov mládeže;
21:30 – 22:00   příprava na večerku, osobní hygiena;
22:00 – 06:00   noční klid.

 • dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy a provozní řády jednotlivých společných prostor domova mládeže (dále jen DM);
 • dodržovat platební podmínky DM – termíny úhrad za ubytování a stravu;
 • před odchodem z pokoje odpojit elektrická zařízení od sítě (nabíječky, adaptéry, PC);
 • pokoj při odchodu vždy uzamknout, a to i v případě jeho krátkodobého opuštění, okna, případně balkonové dveře v zimním období zavřít, v době vycházky mimo zimní období mohou zůstat otevřené pouze ventilace. Žáci ubytovaní v podkrovních pokojích v budově Studentská jsou povinni střešní okna při každém odchodu z místnosti uzavřít a zabezpečit tak pokoj proti jeho vytopení, např. při náhlém dešti;
 • po použití čajové kuchyňky a jejího vybavení vše uklidit, umýt a dát do původního stavu, zapůjčené spotřebiče vyčištěné vrátit;
  h) udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, v pokoji i v celém okolí budovy DM;
  i) před odchodem z DM si uložit finanční hotovost, cennosti nebo dražší elektronické přístroje do své uzamykatelné skříňky (např. notebook, stravenky, doklady);
  j) při odchodu z DM (do školy, na vycházku, při odjezdu) si vyzvednout v recepci svoji průkazku a při návratu ji opět v recepci odevzdat;
  k) nejpozději ve čtvrtek nahlásit pedagogickému pracovníkovi v recepci odjezd na víkend a současně nahlásit den příjezdu. V příjezdový den (zpravidla neděle) se dostavit do DM v době od 16:00 do 21:00 h. V příjezdový den nejsou vycházky. V budově U Boroviček, která nedisponuje jídelnou, je v odůvodněném případě možné si po předchozím souhlasu pedagoga ve službě v recepci zajistit nákup nezbytných potravin;
  l) nahlásit pedagogickému pracovníkovi v recepci mimořádný odjezd a příjezd. Mladiství žáci si údaje o odjezdu a údaje o dni příjezdu zaznamenají do odjezdové kartičky a předloží skupinovému vychovateli nebo pedagogovi ve službě v recepci k podpisu;
  m) u nezletilých žáků jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni informaci o změně nahlášeného odjezdu a příjezdu oznámit průkazných způsobem (emailem apod.) v recepci DM;
  n) při příjezdu do DM nezletilý žák předloží v recepci odjezdovou kartičku ke kontrole podpisu rodičů/zákonných zástupců;
  o) šetřit zařízení DM, nakládat hospodárně s elektrickou energií, vodou a spotřebním materiálem, třídit odpad;
  p) podílet se na úklidu své ložnice a vynášet každé ráno plastové obaly na určené místo;
  q) třídit odpad dle pokynů vychovatele;
  r) každý čtvrtek provádět generální úklid pokoje (utřít prach, složit si osobní věci);
  s) neprodleně hlásit pedagogickému pracovníkovi v recepci DM zjištěné škody a závady;
  t) neprodleně hlásit pedagogickému pracovníkovi v recepci DM zjištěné škody a závady;
  u) uhradit ztrátu klíčů od pokoje příp. předsíňky, a ztrátu čipu);
  v) dodržovat vždy pravidla slušného a ohleduplného jednání vůči všem zaměstnancům;
  w) respektovat soukromí spolubydlících;
  x) při příchodu do DM ze školy se nahlásit u skupinového vychovatele.

2.3 Žákům je zakázáno

a) chlapcům je zakázáno navštěvovat dívky v jejich ložnicích a dívkám je zakázáno navštěvovat chlapce v jejich ložnicích (neformální setkávání chlapců a dívek je možné v budově Studentská ve školní jídelně, ve vestibulu DM nebo na školní zahradě, v budově U Boroviček pak ve společenské místnosti v 1. patře a na chodbě u klavíru, ale vždy po předchozím souhlasu pedagoga);
b) chlapcům je bez předchozího souhlasu vychovatele zakázán vstup na dívčí patra a naopak;
c) zamykat se na ložnicích, v čajových kuchyňkách nebo ve společenské místnosti;
d) vstupovat na balkóny, vyklánět se z oken, posedávat na parapetech, vyhazovat věci z oken nebo z nich vylévat tekutiny;
e) během nočního klidu svítit na ložnicích – v odůvodněných případech je možné po předchozím souhlasu skupinového vychovatele výjimečně využít ke studijním účelům jídelnu (Studentská) nebo společenskou místnost (U Boroviček) i po 22:00 hodině;
f) odkládat potraviny na vnějších parapetech oken;
g) vynášet nádobí z čajových kuchyněk nebo ze školní jídelny (příbory, malé lžičky, talíře, hrnky, sklenice, podnosy);
h) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v prostorách DM (zapalovat svíčky, vonné tyčinky);
i) užívat a přechovávat alkohol nebo jiné omamné, psychotropní a jiné zdraví škodlivé látky, včetně jejich distribuce;
j) přechovávat různé střelné, sečné a bodné zbraně a manipulovat s nimi;
k) uplatňovat vůči ostatním žákům, ale i pedagogům jakékoliv projevy násilí a nesnášenlivosti;
l) přechovávat na pokojích domácí či exotická zvířata a živočichy;
m) přemisťovat nábytek na pokojích;
n) bez souhlasu pedagogického pracovníka v recepci vodit do DM návštěvy;
o) vstupovat do domova mládeže pod vlivem návykových látek.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

3.1 Práva rodičů (zákonných zástupců) nezletilých žáků

a) na informace od skupinového vychovatele o průběhu výchovného působení v DM.

3.2 Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) nezletilých žáků

a) hlásit skupinovému vychovateli neprodleně všechny změny (změny bydliště, kontaktních telefonů, e-mailových adres, zdravotní pojišťovny apod.) a dále změny údajů obsažených ve školní matrice;
b) hlásit průkazným způsobem informace týkající se změny zdravotního stavu žáka během školního roku (např. nově získaná alergie);
c) hlásit průkazným způsobem pedagogům v recepci pozdní příjezd žáka do DM, jeho onemocnění či absenci ve školní výuce (budova Studentská: recepce.st@dmstudentska.cz, budova U Boroviček: recepce.b@dmstudentska.cz);
d) žádat skupinového vychovatele o případné prodloužení vycházky žáka, který ji posoudí s přihlédnutím k tomu, zda žák plní v DM řádně své povinnosti a je bez studijních či výchovných problémů;
e) aktivně spolupracovat se skupinovým vychovatelem;
f) dodržovat platební podmínky DM a plnit tím řádně své finanční závazky vůči DM.

IV. HYGIENICKÁ, BEZPEČNOSTNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ  PRAVIDLA

4.1 Hygienická pravidla

a) v DM se ubytovaní žáci přezouvají do domácí obuvi po příchodu na pokoj;
b) nemocný žák se zásadně odjíždí léčit domů. DM nedisponuje izolační místností. Pobyt v DM je povolen pouze žákům, kteří netrpí infekční nebo přenosnou chorobou, kteří nejsou v rekonvalescenci, po vážném úrazu, nejsou nachlazeni, nemají zvýšené teploty nebo průjmová onemocnění apod.;
c) každý žák dodržuje základní pravidla osobní hygieny;
d) do jídelny chodí žáci upraveni, chovají se zdvořile a dodržují pravidla správného stolování;
e) žák si ukládá do chladničky v čajové kuchyňce pouze potraviny čerstvé, označené svým jménem, datem uložení a dbá na jejich včasnou spotřebu.

4.2 Bezpečnostní a protipožární pravidla:

a) žák je povinen na požádání vychovatele umožnit kontrolu jeho osobních věcí v přiděleném nábytku;
b) při odchodu z pokoje si žák uzamkne cennosti do přiděleného nábytku a chrání tím svůj majetek. Zkontroluje zhasnutí světel a odpojení elektrických přístrojů ze sítě;
c) má-li žák u sebe větší finanční hotovost, může požádat v kanceláři provozu o její dočasné, krátkodobé uschování v pokladně nebo trezoru DM;
d) v budově DM žáci neběhají, svůj pohyb na chodbách a schodištích přizpůsobují svým tělesným schopnostem a vlastnostem domácí obuvi, kterou používají.

4.3 Hlášení provozních závad a požáru:

a) recepce DM je ohlašovnou požáru, ohlašovnou poruch technického charakteru i případně dalších zjištěných závad a základnou první lékařské pomoci.

V. ORGANIZACE A PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE

5.1 Návštěvy v domově mládeže:

a) návštěvy v budově DM mohou žáci přijímat pouze po předchozím souhlasu pedagoga v recepci, a to ve vestibulu DM, v prostorách školní jídelny nebo ve společenské místnosti v přízemí. V budově U Boroviček může žák přijmout návštěvu pouze ve společenské místnosti v 1. patře. Návštěva je s ohledem na výchovnou činnost v DM časově omezena (max. 1 hodina) a může být v DM přítomna max. do 21:00 h;
b) do ložnic žáků je přístup cizím osobám zakázán. Výjimku z tohoto pravidla může povolit pouze pedagogický pracovník, zpravidla rodičům, zákonným zástupcům nebo rodinným příslušníkům.
5.2 Vycházky:

a) evidenci vycházek žáků zajišťuje v budově Studentská elektronický docházkový systém domova mládeže, v budově U Boroviček žáci zapisují odchod a příchod do knihy vycházek
v recepci;
b) v případě nepředvídané události vzniklé během vycházky jsou nezletilí žáci nebo jejich zákonní zástupci a plnoletí žáci povinni telefonicky oznámit tuto skutečnost službě v recepci;
c) za předpokladu, že žák je plnoletý, může pedagoga v recepci požádat o noční vycházku s návratem po skončení nočního klidu;
d) v případě žádosti nezletilého žáka o povolení delší vycházky, než umožňuje svými pravidly „VNITŘNÍ ŘÁD“, je její povolení podmíněno předložením písemného souhlasu zákonného zástupce (rodičů) skupinovému vychovateli. Povolení prodloužené vycházky posuzuje skupinový vychovatel na základě toho, jak si žák řádně plní své povinnosti a zda je bez studijních či výchovných problémů. Dalším kritériem při opakovaném povolování prodloužené vycházky je dodržování nočního klidu po návratu do DM v nočních hodinách ze strany žáka, včasnost jeho návratu dle domluvy a včasnost ranního vstávání následujícího dne;
e) vycházky žáků (i plnoletých), kteří si neplní své povinnosti, mohou být zkráceny skupinovým vychovatelem, případně na žádost rodičů (zákonných zástupců);
f) každý žák odcházející na vycházku tuto skutečnost ohlásí skupinovému vychovateli a pro případ mimořádné události sdělí, kam jde a předpokládaný návrat z vycházky. V případě nepřítomnosti skupinového vychovatele podá informaci pedagogickému pracovníkovi v recepci.

5.3 Délka vycházek:

a) základní délka vycházek se odvíjí od věku ubytovaných žáků;
b) délka vycházek může být zkrácena skupinovým vychovatelem, pakliže si žák ubytovaný v domově mládeže neplní své povinnosti nebo má nedostatečný prospěch ve škole a jiná výchovná opatření selhávají;
c) výjimku v návratech do DM tvoří u nezletilých žáků jejich účast na plánované školní akci (nutno doložit potvrzením) nebo akci pořádané DM. Tuto skutečnost žák předem oznamuje pedagogickému pracovníkovi v recepci před odchodem z DM;

Věk žáků a studentů Délka vycházky
12 až 13 let do 18:30 h
14 let do 19:30 h
15 let do 20:00 h
16 let do 21:00 h
17 let do 22:00 h
18 let a starší do 22:00 h, po dohodě se skup. vychovatelem až do 24:00 h

d) plnoletý žák, který z důvodu brigád (přivýdělku ke studiu) potřebuje pravidelně delší vycházky, musí o udělení výjimky požádat ředitele DM. Žádost bude posouzena kladně za předpokladu, že si žák dobře plní své povinnosti, dodržuje VŘ DM a nemá studijní problémy. Výjimka platí vždy jedno pololetí školního roku.

VI. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

6.1 Ubytování:

a) ubytování v DM není nárokové;
b) podmínkou faktického ubytování je splnění platebních podmínek (viz. „Pokyny k platbám“), odevzdání souhlasu s inkasem, potvrzení o bezinfekčnosti žáka a předání dvou průkazových fotografií k vystavení průkazky domova mládeže;
c) umístění žáka do DM je platné vždy jen pro jeden konkrétní školní rok;
d) evidenci přítomnosti žáka v budově DM zajišťuje elektronický docházkový systém;
e) každý ubytovaný žák obdrží čip ke vstupu do budovy (budova Studentská), bezpečnostní klíč od pokoje, případně společné předsíňky (při ztrátě klíčů se platí poplatek za duplikát ve výši 200,- Kč za každý klíč, 150,- Kč za ztrátu elektronického čipu), soupravu lůžkovin a protokolárně mu bude předán přidělený konkrétní inventář k osobnímu užívání (lůžko s nábytkovou sestavou, stůl, židle a lampička).

6.2 Stravování:

a) žáci ubytovaní v DM se stravují ve školní jídelně na základě podané přihlášky ke stravování;
b) příspěvek na náklady spojené se stravováním (tzv. stravné) se hradí společně s platbou za ubytování k 15. dni předchozího měsíce (viz. „Pokyny k platbám“);
c) odhlášky ze stravování se provádí v systému www.strava.cz, a odhlašování stravy je třeba skupinovému vychovateli zdůvodnit (pobyt mimo DM, nemoc, školní akce apod.);
d) strava se konzumuje výlučně ve školní jídelně nebo v tzv. čajových kuchyňkách. Platné hygienické předpisy neumožňují konzumaci stravy ze školní jídelny na ložnicích žáků.

VII. UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ

a) žák, který končí ubytování, je povinen uvést své lůžko a nábytkovou sestavu do původního stavu, prostor vyčistit, odevzdat vypůjčené věci, průkazku domova mládeže, klíče a čip ke vstupu do budovy. V opačném případě je ubytovanému vyúčtována škoda, kterou způsobil, i náhrada za nevrácené věci.
b) ubytování žáků v DM končí automaticky poslední den školního roku před hlavními prázdninami. Pro ukončení ubytování v dřívějším termínu platí měsíční výpovědní lhůta. Žádost musí podat zákonný zástupce nezletilého žáka nebo plnoletý žák písemně vedoucímu vychovateli. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce (např.: žádost o ukončení ubytování k 31.5. musí být podána nejpozději 30.4.).
c) během školního roku ukončí ředitel ubytování žáka v DM pokud:
• žák nebo jeho rodič/zákonný zástupce neplatí řádně úhradu za ubytování a stravu;
• žák ukončil studium ve škole;
• žák přerušil studium;
• žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi poskytuje vzdělání.

VIII. VYLOUČENÍ Z DOMOVA MLÁDEŽE

1. Pokud žák porušuje „VNITŘNÍ ŘÁD“ a veškerá výchovná opatření (u nezletilých projednaná se zákonnými zástupci) selhávají.

V Praze dne 2. března 2017       Ing. Jan Kosek – ředitel