Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. Oficiální název Domov mládeže a školní jídelna, Studentská 10, Praha 6
2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DOMOV MLÁDEŽE STUDETSKÁ (Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10) je školské ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních a studentům vyšších odborných škol kromě ubytování a celodenního stravování také výchovně vzdělávací činnost navazující na jejich studijní programy ve školách.

Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura viz Kontakty
4. Kontaktní spojení viz Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Sídlo:
Domov mládeže a školní jídelna
Studentská 10
160 00 Praha 6
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
ředitelna školy
Studentská 10
160 00 Praha 6
kancelář hospodářky (podatelna)
Studentská 10
160 00 Praha 6
4.3 Úřední hodiny
dle domluvy denně 8:00 – 13:00
4.4 Telefonní čísla viz Kontakty
4.5 Číslo faxu x
4.6 Adresa internetové stránky www.dmstudentska.cz
4.7 Adresa e-podatelny x
4.8 Další elektronické adresy viz Kontakty
5. Případné platby
můžete poukázat

Číslo účtu: 2134061

kód banky: 0100

banka: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Česká Republika

6. IČO 63832208
7. DIČ DM není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty  viz Dokumenty ke stažení
8.1 Rozpočet základní údaje o hospodaření DM za kalendářní rok jsou uvedeny v příslušné Výroční zprávě (viz Výroční zprávy)
9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává:

– ústně (osobně či telefonicky)

– písemně – doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

– ústně (osobně či telefonicky) u ředitele školy

– písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat) na sídlo DM, či na uvedený mail

Domov mládeže a školní jídelna

Studentská 10

160 00 Praha 6

e-mail: reditel@dmestudentska.cz

tel.: 252 540 111

11. Opravné prostředky

Domov mládeže a školní jídelna

Studentská 10

160 00 Praha 6

e-mail: reditel@dmstudentska.cz

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do recepce nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít uvedený mail.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí.  Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře viz
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy životních situací včetně potřebných formulářů lze nalézt na internetových stránkách:

Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Portálu hlavního města Prahy

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/index.html

14.2 Předpisy
14.1 Nejdůležitější předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.
14.2 Vydané právní předpisy viz Nejdůležitější právní předpisy
15. Úhrada za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné   2,00
A3 jednostranné   4,00
2. Tisk A4 černobílé   2,00
A4 barevné 10,00
3. Kopírování na nosiče CD 20,00
4. Telekomunikační poplatky meziměstské dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři DM v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

15.2 Usnesení nadřízených orgánů o výši úhrad za poskytnutí informací o výši úhrad nebylo rozhodováno
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv viz DM nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle §14a
16.2 Výhradní licence viz DM neposkytl výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz Výroční zprávy
17. Veřejné zakázky viz Veřejné zakázky