Přijímací kritéria

Úvodní ustanovení

Přijímání žáků do domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky
č. 108/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. O přijetí žáka nebo studenta do domova mládeže rozhoduje ředitel domova mládeže na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem vyšší odborné školy do určeného termínu.

1. Obecně platná kritéria pro přijetí žáků nebo studentů do domova mládeže

Podle § 4, odst. 1, vyhlášky č. 108/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., se při umisťování žáků do domova mládeže přihlíží:
a) ke vzdálenosti místa trvalého bydliště nezletilého žáka, plnoletého žáka nebo studenta VOŠ (dále jen žáka) od školy a úrovni dopravní obslužnosti;
b) ke zdravotnímu stavu žáka;
c) k sociálním poměrům v rodině žáka (na základě písemné žádosti doložené úředním potvrzením příslušných orgánů nebo na doporučení OSPOD).

2. Kritéria Domova mládeže Studentská u nově přijímaných žáků nebo studentů
a) jedinečnost školy v rámci ČR a její zaměření;
b) věk žáka (přednost mají nezletilí žáci před plnoletými studenty VOŠ);
c) v odůvodněných případech do domova mládeže může být umístěn i žák druhého stupně základní školy (žák mladší 15 let nebo žák jedinečné umělecké školy např. taneční konzervatoře);
d) požadavky na zajištění stravování (přednost mají žáci, kteří nemají možnost jiného stravování než ve školní jídelně domova mládeže).

3. Kritéria Domova mládeže Studentská u opakovaně přijímaných žáků
Kromě výše uvedených kritérií podle § 4, odst. 1, vyhlášky č. 108/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., Domov mládeže Studentská u opakovaně přijímaných žáků zohledňuje:
a) dodržování Vnitřního řádu domova mládeže (především pořádek na ložnicích, dodržování bezpečnostních předpisů, respektování pokynů vychovatelů a dalších nastavených pravidel) a případná nekázeň žáka v předchozím školním roce;
b) zájem žáka o aktivní využívání volného času;
c) dodržování platebních podmínek v uplynulém školním roce;
d) požadavky na celodenní stravování (viz bod 2);
e) požadavek zákonného zástupce nezletilého žáka nebo plnoletého žáka střední školy
na ubytování v jednom školském zařízení po celou dobu studia (domov mládeže upřednostní žáka plnícího své povinnosti ke kontinuálnímu úspěšnému dokončení studia před nově přijímaným žákem, neumožní-li lůžková kapacita domova mládeže přijmout všechny zájemce o ubytování).

4. Termín pro podání přihlášky k ubytování , souhlasného prohlášení a přihlášky ke stravování
a) zákonní zástupci žáka, plnoletý žák nebo student VOŠ by měl podat přihlášku
do domova mládeže na základě rozhodnutí o přijetí ke studiu nejpozději do 20.5.;
b) zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci či studenti VOŠ, kteří v domově mládeže již bydlí, odevzdají přihlášku na příští školní rok do 31.3. Žáci, kteří přihlášku k ubytování do domova mládeže podají po tomto termínu, nebudou přijímáni ve smyslu bodu 3., písm. d) této směrnice, ale jako všichni nově přijímaní žáci v rozhodovacím řízení podle vyhodnocení všech parametrů dle bodu 2.

5. Rozhodnutí o přijetí do domova mládeže
a) ředitel domova mládeže vyrozumí o přijetí či nepřijetí do domova mládeže zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky či studenty VOŠ nejpozději 30.5.;
b) přihlášky podané k přijetí do domova mládeže v průběhu téhož školního roku budou vyřizovány operativně tak, aby případná volná lůžková kapacita byla co nejdříve zaplněna;
c) fyzický nástup přijatého žáka do domova mládeže v řádný den nástupu před začátkem školního vyučování je podmíněn splněním platebních podmínek a předáním všech potřebných dokumentů. V opačném případě bude na místo přijatého žáka umístěn jiný žák – náhradník – který nemohl být přijat z kapacitních důvodů;
d) výsledky přijímacího řízení do domova mládeže pro konkrétní školní rok budou po jeho ukončení zveřejněny vyvěšením na webových stránkách domova mládeže pod číselnými kódy v záložce přijímací řízení.

6. Ukončení ubytování v domově mládeže v průběhu školního roku

V průběhu školního roku může být ředitelem domova mládeže ukončeno ubytování nezletilým žákům, plnoletým žákům nebo studentům VOŠ v domově mládeže na základě:
a) písemné žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka nebo zletilého žáka či studenta VOŠ;
b) neuhrazení platby za ubytování a stravování v domově mládeže zákonnými zástupci nezletilého žáka nebo osobami plnícími vyživovací povinnost zletilého žáka či studenta VOŠ dle nastavených pravidel, nerozhodne-li ředitel domova mládeže po dohodě s plátcem o jiném termínu úhrady, např. do konce měsíce;
c) ukončení nebo zanechání studia;
d) vyloučení z domova mládeže podle § 31, odst. 2 a 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.